Sanace sesuvů

Při výstavbě, nebo vlivem klimatických podmínek může dojít k sesuvům svahu, který je následně potřeba sanovat. Svahy můžeme zajistit zlepšováním hornin, hřebíkováním zemin, nebo různými typy opěrných konstrukcí.

Více informací
Sanace sesuvů
›  Prohlédněte si reference pro tuto technologii

Sanace sesuvů

  1. Zlepšování hornin

Pro zlepšování hornin se především využívá jejich injektáž, která zlepšuje pevnost, soudržnost a zároveň snižuje propustnost. Dle typu horniny jsou voleny jak postupy, tak také typ injektážní směsi.

  1. Hřebíkování zemin

Hřebíkování zemin je způsob stabilizace, který se může použít buď na přirozených nebo upravených svazích vložením výztuže do svahu. Hřebíky řeší problém celkové stability svahu a jejího statického zajištění. Tato metoda je velmi oblíbená pro svou jednoduchost, efektivnost a příznivou cenu.

  1. Opěrné konstrukce

Opěrné konstrukce jsou vhodné pro zajištění stability zeminy, nebo svahu. V tomto případě se nejčastěji jedná o opěrné zdi.