Sanace historické budovy na ulici Údolní v Brně

V průběhu stavebních úprav historického domu pocházejícího přibližně z roku 1925 na ulici Údolní v Brně jsme byli požádáni o sanaci římsy vytvořené pomocí hurdisek (keramické duté cihelné prvky). Vykonzolovaná část se značným přitížením vyložené části hrozila kolapsem. Sanace spočívala v důkladném vyčištění dutin, tlakovém vyplnění sanační maltou s vloženým ocelovým prutem R12 do tažené horní části prvku. Vlhkostní roztažnost hurdisek byla hodnocena jako ustálená. Následně byla konstrukce římsy posílena přikotvením k masivu půdní nadezdívky.  Sanovaná konstrukce římsy s minimálními náklady slouží pro další životnost objektu.

Galerie