Sanace sesuvů

Při výstavbě komunikací nebo vlivem povětrnosti dochází z různých důvodů často k sesuvům svahů násypů, které je potřeba následně sanovat.
Více informací
›  Prohlédněte si reference pro tuto činnost

Sanace sesuvů

Deformace svahu působí škody na stavebních objektech, nejčastěji liniových dopravních konstrukcích nebo občanské vybavenosti. K prevenci vzniku sesuvů a zajištění svahu slouží řada opatření pomocí metod speciálního zakládání. Nejčastější příčinou vzniku sesuvu je voda. Je třeba se snažit o odvodnění nejen povrchových, ale i podzemních vod. Slouží k tomu snížení hladiny studněmi, z nichž se voda odvádí drenážemi, odvodňovacími vrty, zejména subhorizontálními. Svahy v zeminách se zajištují jejich hřebíkováním, kotvením, ochranou stříkaným betonem, ale i všemi technologiemi pažících a opěrných stěn.

Tradiční metody sanace sesuvů jsou časově náročné a ekologicky zatěžující, protože vedou k vytěžení a odvozu sesunuté zeminy, která se následně nahradí vhodným materiálem. Dopravním zatížením při nahrazení sesunutého materiálu dovezeným kamenivem vznikají vysoké emise CO2 a zároveň dochází k prodloužení doby sanace sesuvu svahu. 

Ozvěte se nám


Ozvěte se nám