SASTA CZ, a.s. O NÁS TECHNOLOGIE REFERENCE AKTUALITY CERTIFIKÁTY SPONZORSTVÍ ODKAZY
KONTAKTY DOMŮ NA HOMEPAGE
POLITIKA JAKOSTI A EMS
ENGLISH DEUTSCH
      NADPIS MENU  
    Politika jakosti a EMS  
    Certifikáty  
 
 
  Zpět      
 

Politika integrovaného systému řízení firmy SASTA CZ, a.s.

Společnost SASTA CZ, a.s. je rozhodnuta plnit požadavky a očekávání zákazníků, pokud jde o kvalitu všech služeb, které zajišťuje. Úspěch je podmíněn především uplatňováním a udržováním integrovaného systému řízení, který je zaměřen na trvalé zlepšování činností a vzájemné plnění a respektování potřeb a požadavků všech spolupracujících stran uvnitř i vně firmy.

Náplní naší činnosti je provádění staveb se specializací na statické zajištění a sanaci objektů. To předurčuje i přínosy společnosti SASTA CZ, a.s. životnímu prostředí - úspora primárních zdrojů stavebních hmot a snížení emisí skleníkových plynů vznikajících při jejich výstavbě.

Je-li náš produkt přínosem pro životní prostředí, chceme, aby i naše činnost při jeho tvorbě byla k životnímu prostředí co nejšetrnější. Usilujeme o dosažení nejvyšší možné kvality všech našich činností a procesů při plném respektování zásad péče o životní prostředí a za dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Problematiku životního prostředí a BOZP zvažujeme při veškerých rozhodováních o činnostech naší společnosti. Nezbytností a samozřejmostí pro nás je plnění požadavků platné legislativy související s kvalitou, ochranou životního prostředí a s bezpečností práce.

Naše společnost se zavazuje plnit tyto zásady politiky jakosti a péče o životní prostředí a bezpečnost práce:

 • Trvale uspokojovat požadavky zákazníků.
 • Dbát na to, aby poskytované služby byly úplné, odpovídaly očekávání zákazníka a byly poskytovány v požadované kvalitě, při splnění veškerých právních a dalších požadavků, které jsou relevantní pro celý integrovaný systém řízení.
 • Dbát na prevenci při ochraně životního prostředí a BOZP ve všech činnostech tak, aby se předcházelo možným havarijním stavům, úrazům a nemocem z povolání.
 • Úsporně využívat zdroje surovin a energií, redukovat množství a nebezpečnost odpadů.
 • Zamezovat či snižovat poškozovaní životního prostředí a zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ať již realizací správných praktik, uplatňováním nových poznatků a používáním vhodných technologií při realizacích staveb i při dalších činnostech.
 • Včasně reagovat na potřeby a zájmy našich zákazníků, dodavatelů či veřejnosti a dalších zainteresovaných stran z pohledu přínosu pro životní prostředí a BOZP.
 • Uplatňovat otevřenou komunikaci v celé šíři integrovaného systému řízení se zákazníky, zainteresovanými stranami a především s pracovníky a s jejich zástupci projednávat stav BOZP.
 • Zapojovat do svých snah o zlepšování stavu životního prostředí a BOZP i naše obchodní a smluvní partnery.
 • Zjišťovat a vyhodnocovat dopady naší činnosti na životní prostředí a identifikovat nebezpečí při našich činnostech a vyhodnocovat pracovní rizika s cílem jejich dalšího snižování.
 • Neustále zlepšovat integrovaný systém řízení podle výsledku přezkoumávání jeho výkonnosti a účinnosti.
 • Trvale zvyšovat znalosti o kvalitě, životním prostředí a BOZP a systému péče o ně u našich pracovníků a snižovat tak negativní dopady a rizika našich činností na životní prostředí a ve vztahu k BOZP . Hodláme toho kromě jiného dosahovat školeními, důslednou aplikací požadavků norem ISO 900, ISO 14001 a OHSAS 18001, kontrolou a osobním příkladem.

JUDr. Vladimír Špička
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
 
     

 

Copyright (c) 1996 - 2006, SASTA CZ, a.s. - správce stránek: webmaster@sasta.cz

Mapa Webu